شیراز
شیراز
جزیره کیش
اخبار

دیهیمی عضو شورای شهر شیراز: عوارض شهرداری طوری تعیین نشودکه یکی به خاطر آن فرش زیر پایش را بفروشد و دیگر هزینه های غیر ضروری اش را تأمین کند.

دیهیمی عضو شورای شهر شیراز: عوارض شهرداری طوری تعیین نشودکه یکی به خاطر آن فر

اخبار

"نرخ عوارض ساخت و ساز در شیراز تعدیل شد"

با توجه به پیگیریهای بعمل آمده و جلسات مشترک فرمانداری محترم شیراز

اخبار

نمایشگاه بین المللی ساختمان فرانسه

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم و همه علاقه مندان رسانده می شود که نمایشگاه بی

اخبار

آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ا