شیراز
شیراز
اخبار

جلسه با جناب آقای مهندس مقبلی مدیر کل راه و شهر سازی استان فارس

بنا به درخواست هیأت مدیره انجمن انبوه سازان جلسه ای در تاریخ 21/1/1395 ساعت 1

اخبار

جزییات وام 160 میلیونی مسکن

 

جزییات وام 160 میلیونی مسکن

 

 

اخبار

جلسه ای در محل اداره برق استان فارس با حضور هیأت مدیره انجمن انبوه سازان و جناب آقای مهندس صحراییان مدیر عامل برق استان و معاونین ایشان

 

در مورخ 13 دیماه 94 جلسه ای در محل اداره ب

اخبار

پنچمین دوره انتخابات هیأت مدیره و بازرسین انجمن صنفی انبوه سازان در تاریخ 29 دیماه 94

 

پنچمین دوره انتخابات هیأت مدیره و بازرسین